Algemene Leveringsvoorwaarden Drankengroothandel Henk Smit

 • 1. Definities

 • 1.1 Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, met wie Henk Smit een overeenkomst wenst te sluiten of heeft gesloten.
 • 1.2 Bestelling: iedere mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvraag van Afnemer tot het leveren van Goederen.
 • 1.3 Goederen: alle door Henk Smit aan Afnemer te leveren goederen, waaronder (onder meer) begrepen dranken, glaswerk, fusten, kratten, flessen, reclame- en promotiemateriaal.
 • 1.4 Henk Smit: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • 1.5 Levering: de aflevering van Goederen aan het magazijn van Afnemer.
 • 1.6 Leveringsovereenkomst: tussen Henk Smit en Afnemer geldende raamovereenkomst, bestaande in een overzicht van de tussen Henk Smit en Afnemer gemaakte (prijs)afspraken, zoals door Henk Smit aan Afnemer verstrekt en door Afnemer goedgekeurd.
 • 1.7 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Henk Smit en Afnemer tot afname en Levering van Goederen.
 • 1.8 Retouremballage: de voor meermalig gebruik bestemde fusten, tanks, flessen, kratten, dozen, displays, cilinders, pallets, (rol)containers en andere hulpmiddelen.
 • 1.9 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 • 2. Toepasselijkheid en wijzigingen Voorwaarden

 • 2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Leveringsovereenkomst, iedere aanbieding en/of offerte van Henk Smit en op iedere Overeenkomst tussen Henk Smit en Afnemer.
 • 2.2 Toepasselijkheid van de door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.3 Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 • 2.4 Indien en voor zover op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe.

 • 3. Aanbod, bestelling en totstandkoming van Overeenkomst

 • 3.1 Indien Afnemer een Bestelling plaatst, komt de Overeenkomst tot stand doordat de Henk Smit deze schriftelijk aanvaardt dan wel daaraan uitvoering geeft.
 • 3.2 De Afnemer aanvaardt door zijn Bestelling deze Voorwaarden, voor zover hij dat niet reeds eerder heeft gedaan.
 • 3.3 De inhoud van folders, brochures, advertenties en enig ander (reclame)materiaal bindt Henk Smit niet en geldt uitsluitend als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 • 3.4 Aanbiedingen van Henk Smit zijn vrijblijvend. Een aanbod kan door Henk Smit binnen twee werkdagen na ontvangst van een Bestelling van Afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.

 • 4. Prijzen en tarieven

 • 4.1 Levering van de Goederen geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst op de website van Henk Smit vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door Henk Smit of toeleveranciers op andere wijze zijn afgesproken of kenbaar zijn gemaakt, binden Henk Smit niet, tenzij Henk Smit en Afnemer zulks schriftelijk overeengekomen.
 • 4.2 Henk Smit is gerechtigd wijzingen in inkoopprijzen, arbeidslonen en/of valutakoerswijzingen die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie door te berekenen.
 • 4.3 Alle door Henk Smit gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, exclusief transport- en administratiekosten en exclusief statiegeld, tenzij expliciet anders vermeld.

 • 5. Facturering en betaling

 • 5.1 Facturen dienen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, binnen een termijn van zeven dagen na factuurdatum te zijn betaald. In geval van niet tijdige betaling is afnemer de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd.
 • 5.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van Afnemer, ongeacht of Henk Smit ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar. Indien Afnemer vervolgens – nadat hij hiertoe in gebreke is gesteld – nalaat aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is Henk Smit gerechtigd de Overeenkomst(en), alsmede de Leveringsovereenkomst, te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 • 5.3 Henk Smit heeft het recht om van Afnemer gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde prijs vöör of bij de Levering of een naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor de betaling van de verschuldigde prijs te verlangen. Als de vooruitbetaling of de zekerheid niet binnen de door Henk Smit gestelde termijn wordt ontvangen, worden alle betalingsverplichtingen van Afnemer, ongeacht of Henk Smit ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar. Indien Afnemer vervolgens – nadat hij hiertoe in gebreke is gesteld – nalaat aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is Henk Smit gerechtigd de Overeenkomst(en), alsmede de Leveringsovereenkomst, te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 • 5.4 Klachten over een factuur dienen binnen zeven kalenderdagen na de ontvangst van de factuur schriftelijk bij Henk Smit te worden ingediend. Een klacht ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichting.
 • 5.5 Alle kosten die Henk Smit in of buiten rechte maakt in verband met enig tekortschieten van Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen, komen voor rekening van Afnemer.
 • 5.6 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Henk Smit is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Henk Smit, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van Afnemer op Henk Smit.

 • 6. Levering

 • 6.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, geschiedt Levering van de Goederen aan het magazijn van de Afnemer.
 • 6.2 Het risico voor de Goederen gaat na Levering blijvend op Afnemer over. Indien Levering van de Goederen vooraf op een andere plaats is overeengekomen, gaat het risico blijvend over op Afnemer bij levering op die plaats.
 • 6.3 Kan Levering door Henk Smit vanwege niet aan hem toe te rekenen omstandigheden niet op het overeengekomen tijdstip plaatsvinden, dan gaat het risico voor de Goederen op dat tijdstip blijvend over op Afnemer.
 • 6.4 Door overschrijding van de overeengekomen Leveringstermijn raakt Henk Smit niet in verzuim. Daarvan is pas sprake wanneer Henk Smit vanwege hem toe te rekenen redenen ook niet levert nadat Afnemer hiertoe een nadere redelijke termijn heeft gesteld.
 • 6.5 Overschrijding van de Leveringstermijn geeft Afnemer geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de Goederen.
 • 6.6 Op Afnemer rust een afnameplicht. Neemt Afnemer de voor hem bestemde en aan hem aangeboden Goederen vanwege niet aan Henk Smit toe te rekenen omstandigheden niet (tijdig) af, dan is Henk Smit gerechtigd deze Goederen te verkopen, indien Henk Smit Afnemer van het voornemen daartoe in kennis heeft gesteld en Afnemer de betreffende Goederen niet alsnog binnen zeven kalenderdagen heeft afgenomen. In geval van waren met een beperkte houdbaarheid mag Henk Smit een kortere termijn dan zeven kalenderdagen aanhouden. De opbrengst na aftrek van alle kosten mag Henk Smit verrekenen met de overeengekomen koopprijs, die, voor zover niet door de verrekening voldaan, Afnemer verschuldigd blijft. Een en ander laat eventuele andere rechten van Henk Smit jegens Afnemer onverlet.

 • 7. Overgang van eigendom

 • 7.1 Henk Smit behoudt zich het eigendom van alle aan Afnemer geleverde Goederen voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Henk Smit uit hoofde van enige Overeenkomst.
 • 7.2 Afnemer is verplicht de Goederen, waarvan de eigendom bij Henk Smit rust, duidelijk afgescheiden van andere Goederen en overigens naar behoren te bewaren.
 • 7.3 Over Goederen, waarvan de eigendom nog bij Henk Smit rust, mag Afnemer niet anders beschikken dan past in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf; daaronder valt niet het gebruik van die Goederen voor het verstrekken van zekerheid.
 • 7.4 Wanneer Afnemer enige verplichting uit hoofde van of in verband met enige met Henk Smit gesloten Overeenkomst tot leveren van Goederen niet ten volle nakomt, is Henk Smit gerechtigd de hem nog in eigendom toebehorende Goederen eigenmachtig terug te nemen, zonder dat hij tot enige vergoeding is gehouden. Afnemer is verplicht hierbij alle gewenste medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag. Alle kosten van terugnemen zijn voor rekening van Afnemer.
 • 7.5 Van (een poging tot) beslaglegging op de Goederen door derden dient Afnemer Henk Smit onverwijld op de hoogte te stellen.

 • 8. Retouremballage

 • 8.1 Voor de Retouremballage wordt statiegeld geheven. Het statiegeld en de kosten verbonden aan het ophalen van emballage indien van toepassing worden aan Afnemer doorberekend.
 • 8.2 Retouremballage wordt bij een eerstvolgende Levering door Henk Smit meegenomen.

 • 9. Klachten

 • 9.1 Afnemer is gehouden de Bestelling bij Levering te controleren. Indien Goederen ontbreken dient Afnemer dat onverwijld aan Henk Smit mede te delen, bij gebreke waarvan Afnemer het recht komt te ontvallen om op het ontbreken van Goederen een beroep te doen. Henk Smit zal – mits door Afnemer geďnformeerd en nadat hij heeft kunnen verifiëren dat er inderdaad Goederen ontbreken - de tekorten opheffen dan wel Afnemer op basis van de overeengekomen koopprijs crediteren.
 • 9.2 Afnemer dient de Goederen op deugdelijkheid te onderzoeken. Op gebreken aan Goederen, door Afnemer na Levering ontdekt of die Afnemer na een zorgvuldige inspectie redelijkerwijs zou moeten hebben ontdekt, kan Afnemer tegenover Henk Smit geen beroep meer doen, indien hij zijn klacht ter zake hiervan niet binnen tien kalenderdagen na Levering schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd aan Henk Smit kenbaar heeft gemaakt.
 • 9.3 Op gebreken aan Goederen, die Afnemer niet redelijkerwijs bij of onverwijld na de Levering met een zorgvuldig onderzoek heeft kunnen ontdekken, kan Afnemer tegenover Henk Smit gedurende een periode van uiterlijk zes maanden na Levering een beroep doen, mits Afnemer zijn klacht ter zake hiervan binnen tien kalenderdagen na ontdekking schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd aan Henk Smit kenbaar maakt en aantoont dat de tekorten en gebreken reeds voor de afgifte van de betreffende Goederen bestonden.
 • 9.4 Goederen gelden slechts als niet deugdelijk indien Afnemer aantoont dat zij niet voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen die ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst voor die Goederen gelden of indien de ondeugdelijkheid daarvan uit de aard van de Goederen onmiskenbaar blijkt.
 • 9.5 In geval van klachten die overeenkomstig dit artikel tijdig en op juiste wijze zijn gemeld en die voor rekening komen van Henk Smit, zal Henk Smit de gebreken opheffen dan wel Afnemer op basis van de overeengekomen koopprijs crediteren.
 • 9.6 Het ontbreken van goederen of gebreken aan Goederen geeft de Afnemer geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de Goederen.

 • 10. Retourzendingen

 • 10.1 Afnemer is gerechtigd Goederen – voor zover onaangebroken en in de originele verpakking – aan Henk Smit te retourneren binnen 5 dagen na Levering.
 • 10.2 Van correct retour gezonden Goederen crediteert Henk Smit de overeengekomen koopprijs ten gunste van Afnemer, met dien verstande dat Henk Smit hierop bij wijze van handling fee een bedrag gelijk aan 10% van de overeengekomen koopprijs in mindering brengt.

 • 11. Overmacht

 • 11.1 Henk Smit is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ingevolge de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, terroristische acties, natuurrampen, onlusten, brand, excessieve stijging van de vraag, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, staking, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, storingen in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, verpakkingsmaterialen, energie of bedrijfsbenodigdheden of als gevolg van gebreken aan of beschadiging van machines.
 • 11.2 Onder overmacht wordt tevens verstaan de omstandigheid dat de door Afnemer bestelde Goederen (tijdelijk) bij de toeleverancier van Henk Smit niet voorradig zijn.
 • 11.3 Voor zover Henk Smit de overeenkomst tijdelijk niet (naar behoren) kan nakomen als gevolg van overmacht, worden de wederzijdse verplichtingen van de Overeenkomst opgeschort. Blijft de overmachtssituatie daarna nog voortbestaan gedurende dertig (30) aaneengesloten kalenderdagen, dan kan ieder van de partijen de Overeenkomst ontbinden voor het deel dat door de overmacht wordt getroffen.

 • 12. Schade en aansprakelijkheid

 • 12.1 Henk Smit is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een gebrek in of aan door hem geleverde Goederen, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid. In dit laatste geval is Henk Smit echter voor de daardoor ontstane schade niet verder aansprakelijk dan tot een bedrag van twintig (20) procent van de nettoprijs (bruto prijs minus de BTW en andere overheidsbelastingen) van de Goederen ten aanzien waarvan het gebrek bestaan, tot een maximum van € 5.000,- of - indien Henk Smit voor zijn aansprakelijkheid verzekerd is - tot het bedrag waarvoor Henk Smit verzekeringsdekking geniet.
 • 12.2 Henk Smit is, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van Afnemer die ontstaat door of verband houdt met de Levering van de goederen aan Afnemer door Henk Smit of door Henk Smit ingeschakelde derden.
 • 12.3 Voor door werknemers dan wel door Henk Smit ingeschakelde derden geleden (letsel)schade is Afnemer aansprakelijk, voor zover Levering niet geschiedt op de in deze Voorwaarden voorgeschreven wijze.
 • 12.4 Afnemer dient op straffe van verval van zijn recht op schadevergoeding binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat hij het ontstaan van schade heeft ontdekt Henk Smit schriftelijk te verwittigen met een zo nauwkeurig mogelijke opgave van oorzaak, aard en omvang van de schade.
 • 12.5 Behoudens voor zover schade conform het in eerder bepaalde is gemeld, vervalt het recht op vergoeding van de schade in zijn geheel zes (6) maanden na tijdstip waarop de Levering van de Goederen heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

 • 13. Beëindiging van de Overeenkomst

 • 13.1 13.1. Henk Smit kan de Leveringsovereenkomst opzeggen zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn.
 • 13.2 Henk Smit kan iedere andere Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien aan de Afnemer surseance van betaling wordt verleend of ten aanzien van de Afnemer faillissement wordt aangevraagd.
 • 13.3 In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Afnemer aan Henk Smit verschuldigde betalingen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

 • 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Henk Smit en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van de Verenigde Naties Inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Goederen van 11 april 1980 (CISG) blijft buiten toepassing.
 • 14.2 Geschillen tussen Henk Smit en Afnemer worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Henk Smit is echter bevoegd het geschil aan een andere, op grond van de wet of een verdrag bevoegde Nederlandse of buitenlandse rechter voor te leggen.